صفر تا صد ساخت گلخانه مدرن

تعریف گلخانه را می توان بصورت کشت گیاهان در محیط های کنترل شده ارائه کرد. این کار در واقع با تغییر محیط طبیعی برای بهبود رشد و نمو گیاهان در برابر عوامل نامساعد صورت می گیرد. البته می توان عوامل زنده خسارتزا (آفات) را نیز به عنوان عوامل نامساعد محسوب کرد. با این تعریف حتی قرار دادن یک گیاه درون بطری شیشه ای و یا استفاده از یک پوشش پلاستیکی نیز گلخانه محسوب میشود. البته گلخانه های بسیار بزرگ ممکن است تا چند هکتار نیز وسعت داشته باشند.

ادامه مطلب